consultes online

Accedeix el nostre formulari online de consultes...

+ info

 
 
 
Actua Espai de Salut és un centre sanitari privat d'assessorament psicològic, logopèdic, psicopedagògic o del desenvolupament situat a Roses.
 
 
   
   
  Inici Logopèdia
 

 

LOGOPÈDIA

La logopèdia te com a finalitat la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic, el tractament i l’avaluació integral dels trastorns de la comunicació humana, ja siguin aquests de la parla o del llenguatge.
L’actuació del logopeda es divideix en diferents tipus de treball;
Atenció logopèdica en l'àmbit infantil

L’atenció logopèdica dins l'àmbit infantil comprèn un conjunt d'activitats dirigides als nens amb trastorns del desenvolupament o de la comunicació. La intervenció en aquests casos comprèn;

Primera visita

Es fa amb la presència dels pares.

S’observa i es valora la conducta comunicativa i el llenguatge.

Es fa l’anamnesi per recollir dades sobre el desenvolupament i l’evolució dels aspectes motrius, afectius, cognitius i lingüístics i també dades referents a malalties patides i intervencions quirúrgiques.

S’obté informació sobre les dades evolutives rellevants, l’escolaritat i els aprenentatges.

Es fa una observació del joc, del tipus d’interacció i de la relació que s’estableix.

Si es considera oportú i depenent de cada cas, es proposen unes sessions d’observació per fer una millor valoració i diagnòstic.
Diagnòstic

Observació del llenguatge en diferents moments o activitats: situació de joc (espontani i/o dirigit), conversa espontània, conversa dirigida, imitació de paraules o de frases, descripció d’imatges, organització d’una historieta, explicació d’un conte, estructuració d’una narració...

Exploració de l'organicitat i funcionalitat de l'aparell bucofonatori.
Exploració de les funcions implicades: respiració, alimentació i deglució.

Administració de proves específiques: protocols fonètics i fonològics i altres tests o proves per valorar les diferents habilitats lingüístiques.

Valoració del llenguatge escrit i de la lectura.
Contacte amb l’escola per tal de rebre la informació respecte de l’actitud de l’infant a l’escola: com es comporta amb amics i companys, com es manifesta i viu les seves dificultats, com segueix en els aprenentatges...
Pla d'intervenció
Es fa una entrevista que anomenem de devolució.
Si es considera que falten dades per arribar a un millor diagnòstic es proposen les consultes als especialistes pertinents (ORL, psicòleg, neuròleg, ortodoncista...).
Si es considera que ja es tenen les dades suficients com per haver arribat a un diagnòstic es proposa el tractament. El tractament pot ser dut a terme en el nostre centre o en aquells casos que, pel tipus de patologia que manifesten es consideri oportú es busca el lloc més adequat on puguin ser atesos i es treballa la derivació.
Hi ha casos que es creu més adequat el treball fet amb els pares des de casa, en aquests es plantegen controls periòdics per anar seguint els canvis i les evolucions per tal de fer un seguiment. Quan arriba el moment que es valora necessària d'intervenció més directa es proposa el tractament oferint un espai per fer les sessions de forma més regular.

Als casos que es poden atendre al centre se'ls ofereix aquest espai pel tractament. S'informa dels objectius de la intervenció. S'expliquen les condicions d'espai i d'horaris i es programen les sessions de forma regular. Normalment aquestes es porten a terme de forma individual, durant 45 minuts i una o dues vegades per setmana.

Tractament
Els objectius terapèutics van enfocats segons el diagnòstic i depenen de cada pacient i de la patologia que manifesta. A continuació es fa una descripció de les diferents patologies corresponents a l'àmbit de la logopèdia infantil.
 • Retards del llenguatge
 • Trastorns del llenguatge
 • Dislàlies
 • Trastorns fonològics
 • Mals hàbits
 • Dificultats en l'adquisició del llenguatge escrit
 • Disfèmies
 • Disglòssies
 • Debilitat mental
 • Disfonies
Final del tractament
Després del període d'intervenció terapèutica i quan s'ha arribat als objectius proposats es prepara el moment de donar l'alta al pacient.

Hi ha casos en que l'alta és definitiva i es fa el comiat del cas.

Altres pacients necessiten uns controls periòdics i espaiats durant uns mesos per assegurar la correcta generalització del tot el que ja és capaç de fer.
En altres casos, pot passar que un cop s'han assolit els objectius logopèdics, encara quedin per resoldre alguns aspectes alterats. Aleshores es fan les derivacions als professionals o serveis pertinents (psicologia, pedagogia, psicomotricitat...).

Retards del llenguatge

Es donen en nens petits que fan un desenvolupament més tardà de les habilitats lingüístiques. A partir del joc cal anar recollint les seves expressions comunicatives al mateix temps que es van donant models lingüístics per vehicular i expressar les situacions que es van creant. La intenció és que el nen prengui aquests models i que a través dels seus intents d'imitació pugui anar incorporant nous patrons i adaptant-se millor al llenguatge que rep. Es fa un treball amb els pares per tal d'ajudar-los a adoptar unes actituds més afavoridores que ajudin al bon desenvolupament del llenguatge.

Trastorns del llenguatge

Hi ha nens ja més grans que manifesten alteracions en algun o alguns dels aspectes del llenguatge; dificultats en l'ús o en la comprensió de les regles gramaticals, dificultats en la utilització del lèxic, alteracions en la comprensió de missatges i en l'expressió dels continguts, dificultats per organitzar una narració... En aquests casos la intervenció va més dirigida a solucionar o millorar l'aspecte afectat a través d'exercicis específics i de l'aplicació en la parla espontània.

Dislàlies

Es donen en nens que manifesten dificultats per l'articulació o la discriminació de sons concrets en la parla; són alteracions que afecten solament a l'aspecte formal del llenguatge. El treball va encarat a trobar els moviments adequats per a l'articulació dels sons afectats alhora que es treballa també la discriminació auditiva per arribar a la correcta conceptualització de cada fonema. Finalment es treballa la generalització per aconseguir que aquest so s'utilitzi de forma sistemàtica en la parla espontània.

Trastorns fonològics

Són nens que manifesten dificultat en l'aspecte formal del llenguatge i mantenen força conservat el contingut. La seva mancança s'observa a l'hora de fer un bon ús dels fonemes: manifesten dificultats per triar-los, seleccionar-los i seqüenciar-los, tot i que en estat aïllat pot ser que els puguin articular correctament. El tractament va enfocat a un treball d'entrenament auditiu i de llenguatge que ajuda a arribar a la conceptualització pertinent per a cada fonema i que permet aconseguir la correcta organització de les paraules i frases.

Mals hàbits

Hi ha nens que presenten mala funcionalitat en alguns hàbits: respiració, succió digital, deglució atípica... El tractament d'aquests mals hàbits es basa en trobar els moviments adequats per restablir els patrons de forma correcta i adequada i per millorar el benestar físic i estètic.

Dificultats en l'adquisició del llenguatge escrit

Són nens als quals els costa aprendre el codi gràfic que permet l'accés a la lectoescriptura. Aquests nens manifesten dificultats per llegir de forma mecànica i/o comprensiva. També pot ser que els costi escriure, és a dir, que presentin dificultats per a fer l'associació correcta entre el so i la grafia que el representa. El treball reeducatiu es basa en enfortir les habilitats prèvies necessàries per a l'adquisició d'aquest codi, que potser són immadures o potser no han estat prou treballades (percepció visual, percepció auditiva, grafomotricitat, direccionalitat, atenció...).

Disfèmies

Es presenten en nens que manifesten dificultats en el ritme de la parla. Normalment s'atenen aquests casos quan coincideixen també amb alteracions en altres aspectes del llenguatge. Si es valora l'existència d'importants factors afectius es deriva el cas als serveis de psicologia o bé es fa un treball en conjunt.

Disglòssies

Hi ha nens que presenten dificultats en la seva parla motivades per alteracions orgàniques que afecten a l'estructura de l'aparell bucofonatori. Les causes poden ser malformacions congènites (llavi leporí, fissura palatina...) o adquirides (per traumatismes o cirurgia). El tractament es basa en restablir al màxim la funcionalitat sobre aquesta organicitat alterada. El tractament pot ser anterior a les intervencions quirúrgiques pertinents -en aquest cas es treballen conductes prèvies, hàbits d'alimentació, respiració, percepció auditiva, estimulació del llenguatge i de la comunicació...- i un cop ja hagin estat intervinguts quirúrgicament es fa el treball convenient per arribar a la correcta articulació dels sons.

Debilitat mental

Són nens que presenten dificultats cognitives i en què el llenguatge està molt implicat. Aquests casos s'han d'atendre de forma conjunta amb l'escola per poder oferir atenció a totes les seves necessitats. Si es creu oportú es pot intervenir oferint un treball logopèdic, i quan arriba el moment en què les habilitats lingüístiques queden supeditades a les cognitives es pot proposar un treball d'intervenció psicopedagògica.

Disfonies

Hi ha nens que presenten alteracions en la producció de la veu i parlen amb veu disfònica. Cal treballar en aquests casos la relaxació, la respiració, la postura i l' emissió de la veu.

 

 

consultes online

Accedeix el nostre formulari online de consultes...

+ info

recursos

Recursos online a Internet, jocs, test i molt mes...

+ info

situació

On ens pots trobar a Roses, estem el carrer Fleming...

+ info

contacta

Qualsevol dubte pots contactar-nos...

+ info

 
 
  Novetats Especialitats Informació  
 


 
 
 • Butlletí parlem-ne editat per el consell comarcal de l'alt Empordà, Article de Mireia Reyero Psicòloga de família de Actua Espai de Salut. Descarregar document PDF

Telèfon: 972 253348

Hores convingudes

 

Actua Espai de Salut (Nova adreça) Carrer Gran Via Pau Casals, 210 entresol C actua@espaidesalut.cat